top of page
AdobeStock_375515058.jpeg
Algemene voorwaarden

Art 1. Deze pagina bevat de algemene voorwaarden van RBO – Binnenhuisafwerking gevestigd te Keerbaan 87, 2160 Wommelgem met BTW nummer BE 0811773895 waarnaar verwezen wordt in onze documenten, offertes en facturen. 

​Art 2. Deze pagina bevat steeds de meest recente versie en is geldend bovenop op alle andere versies.

Art. 3 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen onderworpen worden aan de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van RBO – Binnenhuisafwerking.

Offertes

Algemene voorwaarden omtrent offertes

Art. 4 De samenwerking met RBO - Binnenhuisafwerking is een opdracht betreffende een aanneming van werken, levering en diensten zoals vastgelegd in de verkregen offerte of gemaakte afspraken die verwijst naar de algemene voorwaarden.

​Art. 5 Een offerte wordt berekend op basis van de prijzen, sociale lasten en lonen die van kracht zijn op het ogenblik van de prijsindiening. Elke prijsschommeling zal aanleiding geven tot een herziening zoals voorzien in de herzienings-formule van het lastenkohier van het Ministerie van Openbare Werken.

​Art. 6 De offertes zijn gedurende 30 dagen geldig. Er wordt steeds een voorschot van 50% gevraagd tenzij anders afgesproken.  Het voorschot dient als vergoeding voor reeds geleverde prestaties, te leveren prestaties in de nabije toekomst, als overeenkomst van de samenwerking en het in rekening houden van de planning van de werken zonder dat het gevraagde bedrag moet overeenstemmen aan de som van deze prestaties.  

 

Art. 7 Het voorschot dient bij ondertekening van de offerte of -indien de werken meer dan één maand na ondertekening van offerte zullen aanvangen- uiterlijk één maand voor de voorziene aanvangsdatum van de werkzaamheden te worden betaald, tenzij anders afgesproken. RBO - Binnenhuisafwerking heeft de eindbeslissing over het moment van betaling van het voorschot. 

 

Art. 8 Indien het voorschot nog niet betaald is vóór het overschrijden van de betaaldatum zoals voorzien in artikel 7, kunnen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten worden aangerekend berekend aan 10% op het voorschotbedrag aangerekend.

 

Art. 9 RBO-Binnenhuisafwerking behoudt zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten zolang het voorschot niet is betaald.

 

​Art. 10 De offerte of bestelling wordt als definitief aangezien na ondertekening van een exemplaar door de klant of een gemachtigd persoon, na goedkeuring per mail, per briefwisseling of via digitale communicatie kanalen en social media met vermelding van het offertenummer. Een offerte annuleren is mogelijks volgens het artikel 3 bij de uit te voeren werken.

 

​Art. 11 De prijzen zijn altijd inclusief B.T.W. tenzij op dat ogenblik twijfel is over de juist geldende B.T.W regeling en wordt de offerte opgesteld exclusief B.T.W.  Niet alle uit te voeren werken of diensten vallen onder dezelfde B.T.W regelgeving. Indien gewenst kan de klant het te betalen B.T.W. bedrag laten berekenen alvorens de offerte goed te keuren. 

 

​Art. 12 RBO - Binnenhuisafwerking kan 6% B.T.W. tarief hanteren voor herstellingen en renovaties van woningen ouder dan 10 jaar of een nieuwe termijn opgelegd door Federale Overheidsdienst Financiën. De klant dient hiervoor een attest te ondertekenen. Bij een uitblijvend ondertekend attest wordt het verschil in B.T.W (15%) aangerekend om in regel te zijn met het geldend B.T.W. tarief. Dit bedrag kan terugbetaald worden van zodra het ondertekende attest in bezit is bij RBO - Binnenhuisafwerking. Dit bedrag wordt aangeboden via een nieuw factuur waarop alle artikels van de algemene voorwaarden gelden. 

 

Art. 13 Bij offertes voor verzekeringen worden offertekosten, met een minimum van 100€ excl. BTW aangerekend en zal volgen via een factuur bijgevoegd aan de offerte. Indien de werken worden uitgevoerd door RBO – Binnenhuisafwerking zal deze kost in mindering gebracht worden op de factuur.

Facturen

Algemene voorwaarden betreffende facturen

Art. 14 Betwistingen omtrent de inhoud van de factuur of de eigenlijke facturatie dienen ons schriftelijk ter kennis te worden gebracht middels aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum. Ieder protest dat ons toekomt na die datum wordt als niet bestaande beschouwd.

​Art. 15 Betalingen kunnen via overschrijving worden betaald ten laatste vóór de vervaldatum van de factuur vermeld onderaan als vervaldatum naast het te betalen bedrag op de factuur.

​Art. 16  Bij overschrijden van de betaaltermijn worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nodig is een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100 op het niet-betaalde factuurbedrag aangerekend, alsook verwijlinteresten berekend aan 10% op het niet-betaalde factuurbedrag. Deze bedragen worden bijgeteld op de openstaande factu(u)r(en) en vormen dan samen met het oorspronkelijke factuurbedrag een nieuw te betalen totaalbedrag.  Bij het uitblijven van betaling van dit totaalbedrag, wordt een procedure met Incasso of deurwaarder opgestart. De hiermee gepaard gaande kosten zijn ten laste van de klant.​

Uitvoeren van de werken

Algemene voorwaarden omtrent uit te voeren werken

​Art. 17 RBO - Binnenhuisafwerking is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Indien de klant materiaal of gereedschap voorziet, neemt de klant alle verantwoordelijkheid inzake garantie, veiligheid, werking of afwerking van het product.  

 

​Art. 18 Indien de klant de bestelling annuleert na ondertekening van de offerte, kan dit mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen offerteprijs tenzij de gemaakte kosten groter zijn dan 30% van de offerteprijs. Indien de gemaakte kosten hoger zijn dan 30% van de offerteprijs, dient de klant de gemaakte kosten integraal te vergoeden. Deze vergoeding dient voor gedane uitgaven, het geleverde werk, materialen en gederfde winst. 

 

Art. 19 De klant kan zijn bestelling enkel annuleren per e-mail (info@rbo-binnenhuisafwerking.be) of per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van RBO – Binnenhuisafwerking.

 

​Art. 20 Indien reeds begonnen werken dienen stil gelegd te worden zonder dat daarvoor RBO - Binnenhuisafwerking verantwoordelijk is, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten ten laste zijn van diegene die ervoor verantwoordelijk is.

 

Art. 21 De aanvangsdatum en voorziene duurtijd van de werkzaamheden zijn steeds ten indicatieve titel waaruit geen rechten kunnen worden geput door de klant.

Art. 22 Parkeergelegenheid is te voorzien door de klant. Eventuele kosten ten gevolge van LEZ zones zijn NIET inbegrepen.

Verwerking van persoonsgegevens

Art. 23 Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden, geeft de klant aan kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van RBO – Binnenhuisafwerking, dat is terug te vinden op haar website via volgende link : http://www.rbo-binnenhuisafwerking.be/privacyverklaring, en deze te hebben aanvaard. De belangrijkste bepalingen worden in deze algemene voorwaarden kort samengevat.

 

Art. 24 De gegevens van de klant worden verwerkt omwille van het beheer van de klantenportefeuille van zowel voormalige, huidige als toekomstige klanten. Hieronder wordt verstaan de uitvoering van de overeenkomst, het antwoorden op diverse vragen via het contactformulier en/of de chatfunctie, de boekhouding en het beheer van schuldvorderingen.

 

Art. 25 De persoonsgegevens worden verwerkt door volgende personen:  Boekhouding, onderaannemers, incassobureau, WIX (beheerder website) en de bevoegde autoriteiten.

 

Art. 26 De klant kan toegang verkrijgen tot zijn persoonsgegevens of de rechtzetting of schrapping vragen door de verwerkingsverantwoordelijke van RBO – Binnenhuisafwerking te contacteren. De klant kan zich op dezelfde wijze verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of vragen om deze verwerking te beperken. De verwerkingsverantwoordelijke is Dhr. Christophe Platteau, wonende te Keerbaan 87, 2160 Wommelgem (info@rbo-binnenhuisafwerking.be).

 

Art. 27 Indien de klant een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan hij de verwerkingsverantwoordelijke of de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger)  contacteren.

bottom of page